Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2016

immuff
17:50
Reposted fromLane Lane viabeinthe beinthe
immuff
17:36
immuff
17:36
1779 1a7a 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viahansoolo hansoolo
immuff
17:36
3611 ce2a 390
Reposted fromkleofas kleofas viahansoolo hansoolo
immuff
17:36
W gabinecie i w życiu od pewnego czasu obserwuję, że wielu młodych ludzi nie wierzy w to, że mogą być kochani. Jeśli wchodzi się w związek z takim bagażem, to para jest z góry skazana na głęboki kryzys, bo obie strony będą się zachowywać asekuracyjnie, nie będą tak naprawdę wierzyć, że to wszystko przetrwa. Bo NA PEWNO zostanę porzucony. Bo nie wierzę, żeby ktoś tak naprawdę chciał mnie wybrać i pokochać. I to jest podstawą całego tego zamieszania.
— terapeuta Wojciech Eichelberger w rozmowie
Reposted fromzabka zabka viadeepbluex deepbluex
immuff
17:35
Reposted fromshakeme shakeme viahansoolo hansoolo
immuff
17:34
1561 4d4e 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viahansoolo hansoolo
immuff
17:34
9442 618e 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viahansoolo hansoolo
immuff
17:34
1299 03e1 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahansoolo hansoolo
immuff
17:34
The cover of magazine "Polska" on the occasion of the World Youth Festival in Warsaw (1955)
Reposted frompolkolor polkolor viahansoolo hansoolo
immuff
17:34
immuff
17:33
3364 5c32 390
Reposted fromlove-winter love-winter viahansoolo hansoolo
immuff
17:33
Trzeba patrzeć pod nogi. Człowiek potyka się o kretowiska, a nie o góry.
— Vincent V. Severski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
immuff
17:31
immuff
17:31
4252 33fe 390
Reposted fromwoodev woodev viascorpix scorpix
immuff
17:29
5022 5349 390
Jan Twardowski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaynis aynis
immuff
17:28
5029 e192 390
Jan Twardowski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaynis aynis
immuff
17:28
ewelina lebida collages słowa: taco hemingway
Reposted frometerycznosc eterycznosc viaaynis aynis
immuff
17:28
Reposted frommefir mefir viaaynis aynis
immuff
17:28
9818 8db0 390
Reposted frompesy pesy viahansoolo hansoolo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl